CV BAYLAC FERRER

A+ A- Aa
Partager cette page :

ESTAT CIVIL / ETAT CIVIL

COGNOMS / Nom patronymique : BAYLAC FERRER
Nom / Prénom : Alà
Adreça professional / Adresse professionnelle :
Universitat de Perpinyà, IFCT – Institut Franco-Català Transfronterer, Casa dels Països Catalans, Camí de la Passió Vella 66860 Perpinyà cedex
Mail / Courriel : baylacf@univ-perp.fr

SITUACIÓ PROFESSIONAL / SITUATION PROFESSIONNELLE

Funció / Fonction : MCF – Mestre de conferències
Estatut / Statut : Directeur / Director de l’IFCT
Unitat de recerca / Unité de recherche :
CRESEM - Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées
Equip intern / Equipe interne : ICRECS – Institut Català de Recerca en Ciències Socials
Eix d’investigació / Axe de recherche : Identités / Identitats

TÍTOLS UNIVERSITARIS / TITRES UNIVERSITAIRES

Habilitació a dirigir recerca / HDR :
Data i lloc / Date et lieu d’obtention :
Títol / Titre de l’HDR :

Doctorat (discipline et section CNU):
Cultures et langues régionales / Cultures i llengües regionals – Secció 73
Títol de la tesi / Titre de la thèse :
Societat, llengua i ensenyament del català a Catalunya Nord (Société, langue et enseignement du catalan en Catalogne Nord), CREC – Centre de Recherche en Études Catalanes (EA 4064), 959 p i Synthèse en français 77 p.
Data i lloc / Date et lieu d’obtention : 4/12/2009, Universitat de Perpinyà
Menció / Mention : Molt honorable amb felicitacions del jurat / Très honorable avec félicitations du jury
Director / Directeur de thèse : Joan Becat

PUBLICACIONS / PUBLICATIONS    

I/ Articles dans des revues à comité de lecture :
 • « La ideologia lingüística francesa i les llengües regionals avui. El cas del català a la Catalunya del Nord » [French linguistic ideology and regional languages today. The case of Catalan in Northern Catalonia], Treballs de Sociolingüística Catalana n°24, p 57-87, Societat Catalana de Sociolingüística, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2014, 452 p, http://revistes.iec.cat/index.php/TSC, ISSN (ed. impresa : 0211-0784), ISSN (ed. electrònica : 2013-9136)
 • « L’ensenyament del català a la Catalunya del Nord : primer pas per a una eventual reversió lingüística » [Teaching in Catalan in Northern Catalonia : the first step towards a possible sociolinguistic reversion], Treballs de Sociolingüística Catalana n°23, p 179-204, Societat Catalana de Sociolingüística, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2013, 503 p, http://revistes.iec.cat/index.php/TSC, ISSN (ed. impresa : 0211-0784), ISSN (ed. electrònica : 2013-9136)
II/ Articles dans des revues sans comité de lecture :
 • « Catalunya Nord », p 19-41, DivÈrsia n°7, revista electrònica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (càtedra sobre diversitat social dirigida per Josep Lluís Carod Rovira), Universitat Pompeu Fabra, La llengua catalana del present al futur, monogràfic dedicat a la llengua catalana, 197 p, Barcelona, juny 2015, ISSN 2014-8429
III/ Ouvrages à titre individuel, direction d’ouvrage :
 • Catalunya Nord. Societat i identitat [Catalogne Nord. Société et identité], Éditions Trabucaire, Perpignan, 2009, 204 p.
IV/ Contribution à des ouvrages, actes de colloques, catalogues :
 • « Apunts per una història lingüística i literària de la Guerra de 14 a Catalunya Nord », Actes de les III Diades Ponsianes, 3-4/10/2014, 13 p, publicació en curs
 • « Sociolingüística 1915 : l’assimilació identitària », Actes de les IV Diades Ponsianes, 2-3/10/2014, publicació en curs
 • « 1915-2015 : un segle d’agonia. I ara què ? », Jornades de la secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Ceret, 9/10/2015, publicació en curs
 • « Condicions i reptes per assegurar la transmissió lingüística del català a Catalunya Nord al segle 21 », Actes del 7è Congrés de l’Association Française des Catalanistes, Perpinyà, 23/10/2015, publicació en curs

ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ / ACTIVITES DE RECHERCHE  

Recherche(s) en cours :
 • Enquesta d’Usos Lingüístics de Catalunya Nord 2015, preparació de l’enquesta, mostra, qüestionari, protocol lingüístic d’aplicació del qüestionari, anàlisi de resultats, treball de camp : octubre-novembre 2015, explotació 2016, projecte d’enquesta lingüística pel Fenolhedés : 2017
Recherche(s) antérieures (depuis 2010) :
 • « L’enseignement de la langue et de la culture catalane comme outil de double intégration en Catalogne Nord », in XX Journées d’Histoire de l’Éducation. Cohésion sociale et éducation, 565 p., Andorre, 7-9 novembre 2012, Société d’Histoire de l’Éducation des Pays de Langue Catalane – Institut d’Estudis Catalans (Barcelone), Société Andorrane de Sciences, Université d’Andorre : (L’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes, com a eina de doble integració a Catalunya Nord) dans la section « Politique, actions et expériences de cohésion sociale dans le domaine de l’éducation (primaire, secondaire, supérieur) au cours du XX siècle », pp 127-140.
 • Revue Langues et cité, n°21, novembre 2012, DGLFLF – Direction Générale à la Langue Française et aux Langues de France, Ministère de la Culture, coordonateur des auteurs, articles « Le catalan, langue des Pays Catalans » et « Sociolinguistique et enseignement en Catalogne Nord », Paris, 12 p.
 • «Les implicacions transfrontereres de l’ensenyament del català a Catalunya Nord» [Les implications transfrontalières de l’enseignement du catalan en Catalogne Nord], pp. 64-71, in Treballar a la frontera. La Generalitat de Catalunya a Perpinyà i a l’Alguer [Travailler à la frontière. La Generalitat de Catalogne à Perpignan et à l’Alguer], Ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2010, 93 p.
Participation à des programmes, réseaux :
 • Enquesta d’Usos Lingüístics de Catalunya Nord 2015, partenariat avec la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya et le Conseil Départemental.
 • Membre associé au Grup d’història de la llengua [Groupe de recherche sur l’histoire de la langue] de l’Université de Girona
 • Membre du réseau de recherche en sociolinguistique CRUSCAT – Coneixement, representacions i ús del català (Connaissances, représentations et emploi du catalan), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
 • Membre de la Societat Catalana de Sociolingüística, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
 • Collaboration avec la Faculté de Traduction Interprétation de l’Université Autonome de Barcelone
 • Collaboration avec la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
 • Collaboration avec le Grup de recerques en llengües de l’Université d’Andorre

RESPONSABILITATS CIENTÍFIQUES / RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES

Responsabilités scientifiques :
Programme de recherche
Expertises nationales et internationales
CNU, AERES

Direction de thèses :
Soutenues :
Nom, Prénom, Titre, soutenance le…..
En cours :
Nom, Prénom, Titre, soutenance prévue (le)….
Partager cette page :

Mise à jour le 11 février 2016